CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE LA E-RÉSERVATION

Préambule

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden vast te stellen waaronder de internetgebruiker gebruik mag maken van de voorgestelde productreserveringsdienst; op de Website, zoals hieronder gedefinieerd, geleverd en geëxploiteerd door Close To Me / SoCloz namens het merk CAROLL (hierna: de Dienst). Deze voorwaarden worden uitsluitend gesloten tussen de vennootschap SoCloz / Close To Me, hierna SoCloz genoemd; en elke volwassen persoon die de status heeft van een persoon die een reservering maakt, hierna de internetgebruiker genoemd; en gezamenlijk de partijen genoemd. De partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend wordt beheerst door deze algemene boekingsvoorwaarden, die toegankelijk zijn op deze website. Deze voorwaarden zijn aan wijzigingen onderhevig. De voorwaarden die van toepassing zijn, zijn dus de voorwaarden die op het moment van de reservering op de site van toepassing zijn. Tot slot worden in deze algemene boekingsvoorwaarden de boekingsprocedures beschreven. Elke internetgebruiker die toegang heeft tot de Dienst verbindt zich er onherroepelijk toe deze algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden. Elk gebruik van de Site en de Service impliceert de aanvaarding en naleving van alle voorwaarden van deze algemene voorwaarden en de onvoorwaardelijke aanvaarding ervan. Zij vormen dus een contract tussen de internetgebruiker en SoCloz / Close To Me. In het geval dat de internetgebruiker deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt hij/zij verzocht af te zien van het gebruik van de Dienst. De internetgebruiker wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat de enige versie van deze algemene voorwaarden die authentiek is, de versie van deze algemene voorwaarden die online op de Site staat en die hij uitdrukkelijk erkent en aanvaardt, en die hem/haar verplicht om er systematisch naar te verwijzen bij elke verbinding.
DEFINITIES :
- Internetgebruiker of klant: verwijst naar elke persoon die verbinding maakt met de site en gebruik maakt van de dienst ;
- Website of de Site: verwijst naar de website gepubliceerd door CAROLL waarvan het URL-adres https://www.caroll.com/ is en waartoe de internetgebruiker toegang heeft.
- Service: verwijst naar de reserveringsdienst onder de huidige algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Rservatie in de winkel

De reservering van het product in de door de Klant gekozen winkel impliceert niet de online betaling van de internetgebruiker. De betaling zal plaatsvinden in de winkel, wanneer de gereserveerde goederen worden opgehaald, door middel van de door de klant gevraagde betalingswijze, die van kracht is in de ontvangende winkel.

Vanaf het moment dat de internetgebruiker een product wil reserveren, wordt de reservering in verschillende stappen gemaakt:
- De Site biedt de internetgebruiker een lijst van winkels met het geselecteerde product op voorraad. De internetgebruiker selecteert de gewenste winkel ;
- de internetgebruiker vult zijn winkelmandje;
- de internetgebruiker verstrekt de volgende informatie: titel, naam, voornaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres; de internetgebruiker verklaart dat de door hem/haar verstrekte informatie persoonlijk, betrouwbaar, waarheidsgetrouw en actueel is. In het bijzonder verbindt hij zich ertoe geen valse en/of onvolledige informatie over zijn identiteit en contactgegevens mee te delen,
- de internetgebruiker ontvangt van de winkel een sms en een e-mail ter bevestiging van ontvangst van zijn reservering;
. - De internetgebruiker ontvangt dan van de winkel, binnen een bepaalde termijn tijdens het reserveringsproces, na het indienen van zijn reserveringsaanvraag;Een bevestiging van de reservering, een sms en een e-mail ter bevestiging van de beschikbaarheid van het (de) gereserveerde product(en) en de termijn voor het afhalen van het (de) product(en) in de winkel.

De definitieve validatie van de reservering door de internetgebruiker is het bewijs van de reservering.

Reserveren houdt geen aankoopverplichting in, maar alleen een verplichting voor de internetgebruiker om het product in de winkel te presenteren (of te annuleren voor het verstrijken van de periode waarin het product voor de klant is gereserveerd).

De prijzen op de Site zijn aangegeven in euro en alle kosten inbegrepen die van toepassing zijn in Metropolitaans Frankrijk. De BTW wordt geheven tegen het tarief dat van kracht is op het moment van bestelling. Elke wijziging van de BTW-tarieven zou onmiddellijk van toepassing zijn op de huidige reservering. De prijzen vermeld op elk artikelblad zijn de prijzen die van kracht zijn op de Site, dus deze prijzen kunnen variëren afhankelijk van het commerciële beleid van elke winkel.

De te betalen prijs is echter de prijs die vermeld staat tijdens het boekingsproces op de Site en in de e-mails die na bevestiging van de winkel worden ontvangen. Indien de internetgebruiker over een promotiecode beschikt die van toepassing is op de artikelen, wordt de korting bij betaling in de winkel toegepast (exclusief promotiecode die alleen geldig is op https://www.caroll.com/).
 
Wat zijn de betalingsmogelijkheden? ?
De betalingsmodaliteiten zijn die welke van kracht zijn in de CAROLL winkels en worden aangegeven op het moment van de bevestiging van de reservering.

SoCloz en de shop behouden zich het recht voor om een reserveringsaanvraag te weigeren indien de contactgegevens van de internetgebruiker niet als betrouwbaar worden geanalyseerd (bijv. een fout in de postcode), indien er sprake is van een eerder of lopend geschil over betaling, of indien de reservering betrekking heeft op meer dan 3 (drie) items.
 
Bewijs van reservering / Betaling
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de computerrecords van CAROLL, die onder veilige omstandigheden worden bewaard, het bewijs van alle transacties tussen SoCloz en de internetgebruiker als onderdeel van de Dienst. In overeenstemming met de regelgeving gebruiken SoCloz en CAROLL archiefreserveringen op een betrouwbare manier. De internetgebruiker kan er toegang toe krijgen door contact op te nemen met het Customer Relations Center van het merk of SoCloz op +33 (0)1 83 62 70 76. Het is in ieder geval aan te raden dat de internetgebruiker de e-mail en de bevestigingssms van zijn reservering bewaart.

Article 2 – Beschikbaarheid van producten

Product- en prijsaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site, met uitzondering van speciale operaties waarvan de duur van de geldigheid op de Site is aangegeven.

De internetgebruiker wordt uitgenodigd om de beschikbaarheid van de verkochte artikelen te raadplegen op de informatiepagina van elk product. De beschikbaarheid van de producten uit de voorraad van de geselecteerde winkel door de internetgebruiker, op het moment van de laatste update van deze staat. De datum en tijd van de laatste voorraadupdate worden direct in de SoCloz-module aangegeven, tijdens de beschikbaarheidscheck in de winkel.

Het is echter wel zo dat deze beschikbaarheid als indicatie wordt gegeven, de producten kunnen worden verkocht tussen het moment van boeking door de internetgebruiker en de validatie van deze boeking door de winkel. In geval van reservering van meerdere producten, indien een van de producten niet beschikbaar is, zal de winkel overgaan tot reservering van alle beschikbare producten.

Indien hij of zij dit wenst, kan de internetgebruiker er ook voor kiezen om zijn of haar reservering met betrekking tot niet-beschikbare producten te annuleren of om zijn of haar reservering volledig te annuleren, op voorwaarde dat hij of zij de verantwoordelijke winkel van tevoren op de hoogte brengt van de reservering (door te klikken op de knop "annuleren" in de ontvangen e-mails). In ieder geval wordt een annuleringsmail naar de internetgebruiker gestuurd om de annulering van de reservering te bevestigen.

Artikel 3 Reserveringsprocedure

Producten kunnen alleen worden gereserveerd in de winkels van het merk in Frankrijk, inclusief Corsica en aanwezig in de dienst.

De internetgebruiker kan maximaal 3 producten tegelijk reserveren.

Hij kan niet tegelijkertijd hetzelfde artikel in dezelfde grootte en kleur reserveren, in één winkel of in meerdere winkels.

De openingsuren zijn te raadplegen op de website ter informatie.

De winkel verbindt zich ertoe om, vanaf de datum van de reserveringsaanvraag van de internetgebruiker op de Site, rekening te houden met zijn aanvraag binnen de gestelde termijn; tijdens het boekingsproces en volgens de openingstijden en -dagen van de winkel (met uitzondering van de verkoopperiode en feestdagen en niet-werkdagen, met uitzondering van de zondagen).

Deze boeking zal het onderwerp zijn van een e-mail en een sms van gedeeltelijke of volledige bevestiging van de reservering door de winkel, afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. De antwoordtermijn op de aangegeven reserveringsaanvraag wordt ter indicatie gegeven en is op geen enkele wijze contractueel. Als zodanig erkent de internetgebruiker dat deze termijn niet kan worden gerespecteerd (in aanvulling op de voorgaande gevallen), in het bijzonder in het geval van problemen met de reservering door de internetgebruiker, waardoor de winkel er geen rekening mee kan houden.

Na ontvangst van de door de winkel verzonden e-mail en bevestigingssms worden de producten door de internetgebruiker in de geselecteerde shop gereserveerd. De uiterste datum voor de intrekking van de reservering wordt in deze e-mail en sms vermeld. De internetgebruiker zal dan in staat zijn om de producten op te halen, in de winkel, geselecteerd tijdens zijn reservering op de site en tijdens de openingstijden van deze winkel.

Om zijn producten te kunnen afhalen, moet de internetgebruiker ten minste zijn identiteit kunnen bewijzen en zijn e-mail / sms bevestiging van de reservering kunnen voorleggen.
 
Annulering van de reservering/weigering van de gereserveerde producten
Reserveren is gratis en zonder enige verplichting tot aankoop in de winkel. Het staat de internetgebruiker dus vrij om de producten van zijn reservering te weigeren als ze hem niet bevallen. Bovendien is de internetgebruiker vrij om zijn reservering te annuleren na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van zijn reserveringsaanvraag, door te klikken op de knop "Mijn reservering annuleren".

In geval van annulering van de reservering door de internetgebruiker, zal de winkel de goederen weer in de rekken leggen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

SoCloz kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van een van haar contractuele verplichtingen als gevolg van een toevallige gebeurtenis (computer- of technische problemen, enz.) of een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de Franse rechtspraak. CAROLL of SoCloz kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, commerciële verliezen, verlies van gegevens of winstderving of enige andere indirecte schade of schade die niet voorzienbaar was, in het bijzonder ten tijde van het gebruik van de site of het verzoek tot reservering door de internetgebruiker. Tot slot kan SoCloz niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk (onderbreking, virussen, enz.).

Article 5 - Garanties

Alle CAROLL producten vallen onder de wettelijke garantie, op voorwaarde dat ze normaal zijn gebruikt en dat de onderhoudsinstructies worden opgevolgd.
Ongeacht de commerciële garantie die wordt verleend voor bepaalde producten die op de Site worden verkocht, blijft de winkel verplicht om voor alle producten die op zijn site worden verkocht, de wettelijke garanties van conformiteit toe te passen (artikelen L.211-4 L.211-14 van het Burgerlijk Wetboek) en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek) onder de voorwaarden voorzien in de geldende regelgeving. Sommige producten die op de site worden verkocht, genieten een commerciële garantie waarvan de duur wordt vermeld op de productpagina van de betreffende artikelen. De garantie is van toepassing op onderdelen en arbeid, tenzij anders vermeld in de producthandleiding.
 
De teksten
Artikel L211-4 van de Consumentenwet: De verkoper is verplicht een goed conform de overeenkomst te leveren en te reageren op gebreken die op het moment van levering bestaan. Het beantwoordt ook aan de conformiteitsfouten die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract op zijn kosten is geplaatst of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »

Artikel L211-5 van de Consumentencode: "Om in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, moet het goed: 1 geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing: - overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en beschikken over de kwaliteiten die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;de kwaliteiten te presenteren die een koper terecht mag verwachten van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger; 2 of de kenmerken vertonen die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of specifiek zijn voor een specifiek gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, voor zover de verkoper weet en dat door de verkoper is aanvaard. »

Artikel 211-12 van de Consumentenwet: "De handeling als gevolg van het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven na twee jaar na de levering van de goederen. »

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gebonden aan de garantie wegens verborgen gebreken in het verkochte goed waardoor het ongeschikt is voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of waardoor dit gebruik zozeer wordt beperkt, dat de koper het niet of slechts een lagere prijs zou hebben verkregen indien hij het had gekend. »

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek: De vordering wegens resultaatgebonden gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. »

Artikel 6 - Bescherming van persoonsgegevens

Ontvangers van de gegevens
Persoonlijke informatie is uitsluitend bestemd voor CAROLL voor de verwerking van e-reservatieopdrachten.
Doel van de verwerking
Alle persoonlijke informatie verzameld van de internetgebruiker is noodzakelijk voor de Dienst, die het onderwerp is van deze algemene voorwaarden. Het falen van de internetgebruiker om deze informatie te verstrekken maakt het voor SoCloz en de CAROLL store onmogelijk om de aanvraag te verwerken. De automatisch verzamelde gegevens ( cookies ...) worden gebruikt voor technische en statistische doeleinden, als onderdeel van het beheer van de Site. In geval van registratie op de Site kunnen de door de internetgebruiker verstrekte persoonsgegevens door CAROL worden gebruikt voor het verstrekken van informatie over de door CAROLL aangeboden aanbiedingen en diensten, in het bijzonder commerciële aanbiedingen ( nieuwsbrief, etc.). Het verzenden van direct marketing e-mails is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de internetgebruiker.
Wet bescherming persoonsgegevens
SoCloz, als onderaannemer van CAROLL, en CAROLL zetten zich in voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van de internetgebruiker.

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden in zijn huidige versie, kan de internetgebruiker te allen tijde gebruik maken van zijn recht van toegang, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid, verzet, verwijdering van zijn gegevens, intrekking van zijn toestemming en vaststelling van zijn postmortemrichtlijnen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op het volgende adres: CAROLL INTERNATIONAL, Service Clients, 38 rue du Hameau, 75740 Paris Cedex 15 of via e-mail via serviceclient@caroll.com. Een kopie van de identiteitskaart van de internetgebruiker kan worden aangevraagd. CAROLL heeft een functionaris voor gegevensbescherming die per e-mail bereikbaar is via DPOCaroll@caroll.com. De internetgebruiker kan te allen tijde een klacht indienen bij de Franse CNIL.

Elke internetgebruiker kan het privacybeleid van CAROLL raadplegen door op onderstaande link te klikken: https://www.caroll.com/nl_be/politique-de-confidentialite.html

Artikel 7 - Toepasselijk recht

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.
Elk geschil dat tussen de partijen kan ontstaan als gevolg van de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging van deze overeenkomsten wordt, bij gebrek aan een minnelijke schikking, beheerst door de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

Alle inhoud die op de Site wordt gepubliceerd (direct of indirect toegankelijk) is eigendom van de respectievelijke auteurs en wordt alleen voor raadpleging aan de internetgebruiker ter beschikking gesteld. Al deze publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd.

De presentatie en elk van de elementen, met inbegrip van de merken, logo's en domeinnamen, die op de site voorkomen, zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom en behoren toe aan CAROLL of zijn onderworpen aan de toestemming voor gebruik.

Geen enkel deel van de Site mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook, onder welk medium dan ook.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van de Site, op welke wijze dan ook, is verboden en vormt een inbreuk op de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. CAROLL behoudt zich het recht voor om elke daad van namaak van zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

Alleen kopiëren voor privégebruik is toegestaan voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik.