JURIDISCHE INFORMATIE & COPYRIGHT

Juridische informatie en toegangsvoorwaarden van de website caroll.com

Uitgever: De website www.caroll.com (hierna de "Site" genoemd) wordt geproduceerd door CAROLL INTERNATIONAL, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 21 966 966, 85, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs, onder het nummer 582 001 707, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 10 Impasse du Grand Jardin Zac de la Moinerie - 35400 Saint-Malo - Frankrijk

BTW-nummer: FR 89582001707

APE-code: 4771Z

Directeur publicatie: Managing Director Caroll International Jérôme DRIANNO

E-mailadres: serviceclient@caroll.com

Telefoonnummer: +33 (0)1.44.89.74.04

Hosting bedrijf: EMEA private Limited Company (Ltd) met een kapitaal van 100.000 GBP, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower; 110 Bishopsgate, Londen, UK EC2N 4AY, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer (ondernemingsnummer). 05094083.

BTW: GB844903710

Telefoon: +44(0)203 1477600.

E-commerce platform: Salesforce


Door gebruik te maken van deze Site erkent de bezoeker, de internetgebruiker, de mogelijkheid te hebben gehad om de gebruiksvoorwaarden te lezen. De toegang tot en het gebruik van deze Site brengt dus automatisch de toepassing van deze Overeenkomst met zich mee.

CAROLL spant zich in om de juistheid en actualisering van de op deze Site gepubliceerde informatie, waarvan zij zich het recht voorbehoudt om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren, naar best vermogen te waarborgen. CAROLL kan echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze Site beschikbaar wordt gesteld.

CAROLL wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af:
- voor elke onderbreking van de Site;
- voor het optreden van bugs;
- voor schade als gevolg van frauduleuze binnendringing door een derde die leidt tot een wijziging van de informatie die op de Site beschikbaar wordt gesteld;
- en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen, veroorzaakt door de toegang van wie dan ook tot de Site of de onmogelijkheid van toegang tot de Site, evenals het gebruik van de Site en/of de credits die worden gegeven aan informatie die direct of indirect van de Site afkomstig is.

CAROLL aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de computerapparatuur van de internetgebruiker als gevolg van de toegang tot deze site, het gebruik of het downloaden van elementen ervan (gegevens, tekst, afbeeldingen, video's of geluiden..... enz...).

Bescherming van persoonsgegevens

U kunt ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens raadplegen door op de onderstaande link te klikken: https://www.caroll.com/nl_be/politique-de-confidentialite.html#confidentialite-site

Links hypertext

Ten slotte herinnert CAROLL u eraan dat elke creatie van een hyperlink naar de homepage van deze Site of een andere pagina van de Site onderworpen is aan de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van CAROLL.

Eigendomsrecht van caroll

De Site en alle software die noodzakelijkerwijs in verband daarmee wordt gebruikt, kan vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt door de huidige intellectuele eigendomsrechten of enige andere wet. Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de Site en elk van de elementen die voor deze Site zijn gecreëerd, het exclusieve eigendom van CAROLL, die geen enkele licentie of enig ander recht verleent dan het recht om de Site te raadplegen.

In het bijzonder zijn de handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de site worden genoemd eigendom van de betrokken CAROLL-entiteiten. De reproductie van alle op de Site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, reproductie en gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de assemblage om te keren of op een andere manier te proberen de broncode te vinden (behalve zoals voorzien in de wet), te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of op enigerlei wijze rechten met betrekking tot de software over te dragen.

Het is eveneens verboden om de software te wijzigen of gewijzigde versies van de software te gebruiken en in het bijzonder (zonder dat deze lijst exhaustief is) om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de dienst en om toegang te krijgen tot de Site op een andere manier dan via de interface die CAROLL voor dit doel aan de gebruiker ter beschikking stelt.

Toepasselijk recht - rechtsmacht

Deze Site en de voorwaarden voor toegang en gebruik ervan worden beheerst door het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de genoemde Site is uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Parijs.